Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku

Samorząd Uczniowski

Drodzy Uczniowie!

 Zarząd Samorządu to tylko Wasi przedstawiciele. To Oni pociągną Was za rękę by wspólnie tworzyć w Naszej Szkole ciekawe przedsięwzięcia. Samorząd Uczniowski to instytucja wewnątrzszkolna, która  daje możliwości rozwijania zainteresowań i Waszych pasji, kształtuje nawyki i umiejętności wspólnego działania i osiągania celów, ułatwia integrację społeczności uczniowskiej w szkole, umożliwia realizację Waszych aspiracji społecznych, aktywizuje Was i wpływa na rozwój Waszego poczucia odpowiedzialności i  przedsiębiorczości. Praca w Samorządzie Uczniowskim stwarza alternatywę dla bierności i pasywności społeczności szkolnej. Dlatego zapraszamy Was do współpracy! Zachęcamy do czynnego udziału we wszystkich akcjach i działaniach podejmowanych w ramach samorządu. Wasza pomysłowość drodzy Uczniowie i nasze doświadczenie  na pewno dadzą wymierne efekty w postaci ciekawego życia szkolnego, tego poza nauką  oczywiście.

 

Samorząd Uczniowski to Wy wszyscy!

 

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 

1. Celem samorządu jest :

a) Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących społeczności uczniowskich; realizacja, we współpracy z nauczycielami, celów wychowawczych szkoły,

b) Rozwijanie demokratycznych form współżycia w szkole, współodpowiedzialność za pojedynczych uczniów, jak i zespoły klasowe,

c) Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania, samokontroli i samooceny uczniów.

 

Działalność Samorządu na rzecz integracji środowiska szkolnego i lokalnego:

 • reprezentowanie ogółu uczniów,
 • organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego wypełniania obowiązków i innych zaleceń wynikających z Kodeksu Ucznia i Statutu Szkoły,
 • działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,
 • przedstawianie dyrekcji i Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej,
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,
  • pełnienie funkcji gospodarzy na imprezach szkolnych,
  • pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych,
  • oprowadzanie wycieczek po budynku szkolnym,
  • obsługiwanie punktów informacyjnych dla gości,  
  • opieka nad tablicą samorządu,
  • pomoc w nauce uczniom słabszym,
  • pomoc przy organizacji kiermaszu książek używanych.
  • dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły,
  • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
  • informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach,
  • współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią,
 • spotkania z przedstawicielami władz lokalnych w celu poznania planów rozwoju tego terenu,
 • prezentacja pracy Rady Uczniowskiej w lokalnej prasie,
 • reprezentowanie interesów uczniów podczas debat dotyczących praw młodych ludzi,
 • poznawanie historii lokalnej i przedstawianie jej uczniom w sposób atrakcyjny.

 

Wychowanie w poczuciu patriotyzmu:

 • opieka nad grobem żołnierzy poległych we wrześniu 1939r.
 • udział w uroczystościach poświęconych patronowi,
 • opieka nad miejscami pamięci o patronie,
 • opieka nad  grobem zasłużonych byłych nauczycieli, żołnierzy AK.

 

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych:

 • pomoc zwierzętom w  przetrwaniu  zimy (zbiórka koców, misek, karmy dla zwierząt ze schroniska),
 • włączenie się do akcji „Góra grosza”
 • włączanie się do przedsięwzięć organizowanych przez różne instytucje,
 • zorganizowanie w szkole Wolontariatu.

 


ZBIERAMY NAKRĘTKI – POMAGAMY DZIECIOM

Nadzieja wielu dzieci tkwi w plastikowych nakrętkach. Samorząd Uczniowski kontynuuje akcję zbierania plastikowych nakrętek. Żeby pomóc chorym dzieciom należy zebrać jak największą ilość, dowolnej wielkości zakrętek po przeróżnych napojach, pojemnikach, słoikach albo dezodorantach. Pieniądze pozyskane z ich sprzedaży zostaną przekazane na rzecz dzieci chorych Jeżeli chcesz się przyłączyć to zbieraj nakrętki, przynoś je do szkoły i wrzucaj je do specjalnego pudełka. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej akcji.

PAMIĘTAJ!

Im więcej nakrętek, tym lepiej!

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Artykuły