Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku

Projekt „Poszerzamy horyzonty - wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”

 

 

Projekt „Poszerzamy horyzonty – wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy Łask”, zarejestrowany pod numerem RPLD.11.01.02-10-0014/18, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Beneficjent:     

Gmina Łask http://lask.pl/content/gmina_ask_zosta_a_beneficjentem_projektu_poszerzamy_horyzonty

 

Całkowita wartość projektu:      1 848 213,77                                                                     

Kwota dofinansowania:                          1 704 853,15                      

1)      Ze środków europejskich 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 1 570 981,70 PLN

2)      Ze środków dotacji celowej 7,24% wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 133 871,45 PLN

Wkład własny:

3)      Ze środków publicznych 7,76% wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 143 360,62 PLN

               

 

Okres realizacji projektu:   od 2019.08.01 do: 2020.07.31             

 

CEL GŁÓWNY:  Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u 80% spośród 928 uczniów szkół podstawowych gm.Łask, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji zawodowych u 80% spośród 122 nauczycieli/ek oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół do 31.07.2020 r.


GRUPA DOCELOWA:

*928 uczniów/-nnic  uczęszczających do SP z ter. Gm. Łask, zam. woj. łódzkie, z klas I-VIII,

*122 nauczycieli -  nauczyciele pracujący  w SP z terenu gm. Łask,

*6 szkół podstawowych z terenu gm. Łask.

 

ZADANIA:

1. Realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – zaj. z matematyki, przedsiębiorczości i efektywnej nauki (1b)

2. Realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – zaj. z informatyki (3c)

3. Realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – rozwijające zaj. językowe (1b)

4. Realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – dydaktyczno-wyrównawcze zaj. językowe(1b)

5. Realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu – zajęcia rozwijające (2c)

6. J.w. – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (2c)

7. Doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (3a)

8. Doposażenie szkół w nowoczesne pomoce do pracowni przyrodniczych (2a)

9. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (1a, 3b, 4b)

10. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (4c)

 

EFEKTY:

*poszerzenie kompetencji kluczowych wśród 742 UCZ,

*podwyższenia kompetencji i kwalif. zawod. przez min. 98N oraz unowocześnienie pomocy, materiałów dyd. i zmodernizowanie pracowni przyrodniczych i TIK.     

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

Zał 1. Formularz zgłoszeniowy

Zał. 2. Deklaracja dla ucznia

Zał. 3. Zakres danych osobowych

Zał. 4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. 5. Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku                            

 

Harmonogram zajęć od 1.09.2020 r. do 29.10.2020 r.

              

Artykuły